4. základní škola Nerudova Říčany,
příspěvková organizace

ŠKOLA HROU, A TAK TO MÁ BÝT...

Nerudova 481
251 01 Říčany

Telefon:  +420 323 602 005
Mobil:     +420 777 755 127 Mgr. Jitka Macháčková - ředitelka školy
                +420 731 449 247 Mgr. Blanka Veselá - zástupkyně ředitelky

Projekty a partnerství

          Naše škola se od ledna 2019 zapojila do projektu Šablony II.

          název projektu: Šablony v Nerudovce

          reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010132       

Tento projekt je cílený na podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů formou ucelených vzdělávacích programů, které jsou zaměřené na polytechnické vzdělávání a rozvoj kompetencí v oblasti nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií. Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a motivaci ke vzdělávání žáků, kteří jsou ohroženi dlouhodobým nebo opakovaným prospěchovým neúspěchem. Na realizaci těchto aktivit může škola pořídit nová zařízení – tablety, které nahradí již nevyhovující a zastaralou ICT techniku. Další aktivitou projektu je poskytnutí dočasné prsonální podpory kariérového poradce žákům a jejich rodičům. Kariérový poradce se bude zaměřovat na budoucí zaměření vzdělávání žáků, jejich profesní orientaci, sledování jejich zájmů, preferencí a předpokladů pro výběr budoucího povolání, aby se předcházelo možnému předčasnému odchodu ze vzdělávání. Aktivitou zaměřenou na praktickou využitelnost poznatků s důrazem na mezipředmětovou spolupráci bude projektový den vě škole a komunitní osvětové setkávání, které májí za úkol zapojit do činností školy rodiče žáků, přátele školy a zástupce organizací v místě školy. Cílem bude u žáků vzbudit zájem a odpovědnost za dění v komunitě a otevřený přístup ke kulturní rozmanitosti.

     Logolink OP VVV hor barva cz

V současné době dochází k ukončení dvou projektů z oblasti minimální prevence. Jeden je financovaný z prostředků MŠMT ČR,

druhý je financován z prostředků Středočeského kraje.

 

Od školního roku 2016/2017 jsme zapojeni do 2 nových projektů:

Budeme chytřejší II., který je vyhlášen KÚ Středočeského kraje. Je zaměřený na minimální prevenci ve všech ročnících. Spolupracujeme na něm s Cestou integrace o.p.s. Říčany, která pro nás připravuje workshopy.

Učíme v přírodě - projekt podporuje pedagogy při plánování výuky v zahradě a terénu. Zaměřuje se na práci s prostředím (úpravy zahrad a plánování činností), vhodné pomůcky, didaktické hry, badatelsky orientované vyučování. Pedagogové se mohou účastnit seminářů a exkurzí. V rámci tohoto projektu bude upravena školní zahrada, budou postaveny vyvýšené záhony a nasazeny nové trvalé rostliny. Na tomto projektu spolupracujeme s Muzeem Říčany.